Formation de Pisciculture en eau douce dans le District d’Ambanja

Une formation pour les pêcheurs locaux sur la pisciculture en eau douce dans le district d’Ambanja a été initiée par la Direction d’appui au Développement de l’Aquaculture ou (DDA), rattaché à la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA) au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Enlevage et de la Pêche (MAEP) avec l’appui du projet SWIOFISH 2. Cette formation a pour but de diversifier les sources de revenus des pêcheurs mais aussi de satisfaire les besoins en protéines et atteindre la « faim zéro » sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population locale.

SONY DSC

Effectuée le 25 et  26 Mai 2020, la formation est divisée en deux volets, le premier jour est destiné au volet théorique. Une formation participative sur les principes fondamentaux de la pisciculture en étang, l’élevage de la carpe fut dispensée aux participants. Le second jour, une formation sur la rizi-pisciculture et la production d’alevins de tilapia suivie d’un volet pratique sur le site pour mettre en pratique les acquis théoriques. La prochaine étape sera la mise en place des champs écoles pisciculteurs

Cette formation en aquaculture en eau douce ne se limitera pas seulement dans le district d’Ambanja. Le district d’Ambilobe obtiendra aussi la même formation le 28 et 29 Mai 2020 et à Nosy Be le 03 et 04 Juin 2020.

Notanterahana ny faha 25 sy 27 May 2020, teto amin’ny Distrika ny Ambanja, ny fampiofanana momba ny famokarana trondro anaty dobo sy  antanim-bary izay tohanan’ny tetikasa Swiofish 2 sy notanterahin’ny foiben-draharaha mikasika ny  fanohanana sy Fampandrosoana ny Fiompiana ny aty rano (DDA) ao amin’ny Foibe Jeneraly mitantana ny Jono sy ny Fiompiana ny aty rano (DGAP),eo anivon’ny Ministera ny Voly, Fiompianana ary ny Jono (MAEP).Ho fanampiana ny mpanjono madinika amin’ny fampitombona ny loharanom-bola sy ny filana proteinina ho an’ny vatana ary ny fanafohanana ny hanohanana amin’ny fiarovana ara-tsakafo ny mponina eto an-toerana, no tanjon’ity fampiofanana ity.

Roa andro no faharetany ny fiofanana, ny andro voalohany dia natokana ho an’ny toro-lalana fototra mikasika ny fiompiana trondro an-dobo, sy ny fiompiana karpa. Ny andro faharoa dia natokanaho an’ny fampanatodizana ny tilapia, sy ny fiompiana trondro antanimbary narahina fampiharana ny  teny amin’ny faritra Ankotika. Ny dingana manaraka dia ny fametrahana ny saha ny sekoly ny fiompiana trondro.

Ity fampiofanana ity dia tsy hijanona eto Ambanja irery ihany fa mbola hitohy any amin’ny Distrika ny Ambilobe ny faha 28 sy faha 29 Mey 2020 sy ny Distrika ny Nosy Be ny faha 03 sy faha 04 Jiona2020 izao ka ny mpanjono isaky ny distrika no hisitraka izany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *